Judging, blaming and getting mad at me for expressing what I truly feel just because you do not agree and it is inconvenient for you.Dictating me what I should feel and should not feel. Do not get me wrong, I am thankful for everything I have right now.

kim chiu enchong dee dating-32kim chiu enchong dee dating-22kim chiu enchong dee dating-13

A wife who is hoping and praying to be a mother soon.

A positive person who still believes in the goodness of humanity.

Telling me I am not supposed to feel that way because I am “rich and famous”.

Telling me I have no right to be sad and hurt because I have everything a person could ask for.

, I am wondering what this letter is going to be about.

I do not actually know how to start writing this letter; and I do not actually know either if it is right to do this.All I know for sure is I need to let some things out of my chest.And I couldn’t find any other way to do it so I am writing here on my blog, like I used to. Sa lahat ng suporta at pagmamahal na ibinigay at ipinakita niyo sa amin.Habang buhay akong magpapasalamat sa Diyos dahil dumating kayo sa buhay ko at nakilala ko kayo. Hindi ko kinailangang magpanggap para mahalin niyo.At nagpapasalamat ako dahil tinanggap at minahal niyo kung sino at ano ako bilang tao.Hanggang sa napagtanto ko na iyon pala ay dahil sa ilang mga tao na nakapaligid sa akin. Alden and I were given so much more than we could ask for.